Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Vymedzenie pojmov

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť 2M Partners s.r.o. so sídlom Priedhorie 524, 018 22 Pružina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 29411/R v OR ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“), ktorej predmetom je kúpa a predaj výrobkov na internetovej stránke elektronického obchodu pre-dávajúceho alebo sprostredkovateľa tejto stránky.
Predávajúcim je 2M Partners s.r.o. so sídlom Priedhorie 524, 018 22 Pružina.
Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na tomto internetovom portáli je 2M Partners s.r.o. so sídlom Priedhorie 524, 018 22 Pružina.
Kupujúcim je každý návštevník tejto internetovej stránky, ktorý prostredníctvom tejto stránky vytvo-ril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnic-ká osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach predávajúceho.
Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania na stránkach predávajúceho výberom tova-rov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom internetovej strán-ky predávajúceho, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.


Cena

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH, to sa netýka prípadných poplat-kov za dopravné a pod.
Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na internetovej stránke v momente vykonania nákupu.


Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednania na internetovej stránke výberom tovarov kupu-júcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objed-návky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prija-tie objednávky tovaru.
Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odosla-nie tovaru.
Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.
Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.


Platobné podmienky

Za tovar a služby je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

platba na základe objednávky cez e - shop – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho.
Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedo-hodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad) v elektronickej podobe ako i os-tatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: Slovenskej pošty


Ostatné podmienky

Kupujúcemu odporúčame, aby bezprostredne pri dodaní kontroloval spolu s dopravcom stav zá-sielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priložené-ho prepravného listu.Možnosti platieb - platné pre Slovensko a Česko + svet

Pri platbe vopred na bankový účet na základe objednávky cez e - shop si za dopravné účtujeme poplatok

a ) Poštovné list 1,50 Eur
b ) Balík na poštu na Slovensku 2,90 Eur
c ) Balík na adresu na Slovensku 3,90 Eur
d ) Zásielkovňa - balík na odberné miesto 2,50 Eur
e ) Zásielkovňa - balík na adresu 5,00 Eur

f ) Poštovné list ČR 1,90 Eur
g ) Balík do Českej republiky 4,10 Eur (Zásielkovňa - odberné miesto)
h ) Balík do Českej republiky 6,00 Eur (Slovenská pošta)
i ) Balík do Českej republiky 5,20 Eur (Zásielkovňa - balík na adresu)
j ) Balík do Európy + svet podľa dohody

Výška poplatku je uvedená pri každom výrobku


Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) po-stupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiad-ne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vy-hradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zapla-tenia predmetu kúpnej zmluvy.


Storno kúpnej zmluvy

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spo-trebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádz-kových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstú-piť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy, osobne do-ručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto od-stúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uve-dená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na od-stúpenie od zmluvy môžete využiť formulár VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ktorý uvádzame na konci tohto dokumentu.
Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.


Informácia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov1) Spotrebiteľ má podľa zákona č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo na alternatívne riešenie sporu s predávajúcim. Prednosťou tohto mimosúdneho riešenia je predovšetkým jeho rýchlosť, cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu. Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v prípade sporov medzi spoločnosťou 2M Partners s.r.o. a spotrebiteľom Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: http://www.soi.sk, kde je k dispozícii aj formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho rieše-nia spotrebiteľského sporu. Slovenská obchodná inšpekcia rieši spory bezodplatne. Ďalej môže byť príslušným aj iný subjekt určený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ministerstvo vedie zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na svojich internetových stránkach http://www.mhsr.sk.

2) Sťažnosti / Riešenie sporov

Od 15. februára 2016 zriadila Európska komisia platformu pre mimosúdne riešenie sporov. Spotre-bitelia tak budú mať možnosť riešiť (cezhraničné) spory ohľadom svojich on-line objednávok i bez pomoci súdu. Platforma pre mimosúdne riešenie sporov je dostupná na externej internetovej strán-ke http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
Kupujúci je povinný:
prevziať objednaný tovar,
zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
Predávajúci je povinný:
dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe
slovenského jazyka.


Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adre-sa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri nákupe na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kon-taktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa sú poskytnuté až do doby vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spraco-vaním zaslaným na adresu predávajúceho.
Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami po-skytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.
Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri nákupe, súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav a ver-nostných programov.
Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté až do doby vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spraco-vaním zaslaným na adresu predávajúceho.
Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami po-skytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.
Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom elektronickej komunikácie)vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.


Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prí-pade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od do-pravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvede-nú v týchto obchodných podmienkach, podľa ktorých je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a adminis-tráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objed-návky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z čas-ti.


Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom, ktorý je súčasťou týchto všeo-becných obchodných podmienok.Reklamačný poriadok

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.


V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo od predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže uplatniť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zá-konníka.


Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.


Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.


Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používa-nie,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mecha-nickými vplyvmi prirodzeného prostredia tovaru,
zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmie-nok.


Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.


Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spô-sobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.


Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu: Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bys-trica, kde sa vybavujú reklamácie avšak nie na dobierku. Alebo osobne doniesť. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať dopo-ručene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktú-ru). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).


Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tova-ru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písom-ne.


Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technic-ké zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vy-bavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno re-klamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tova-ru za nový.


Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:


pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané ná-klady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,


pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).


reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamova-ného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie pl-nenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.


Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupu-júcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.


Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupu-júceho.


Kontaktná adresa: Sládkovičova 2545, Považská Bystrica 017 01
Kontaktné kanály:

email: info@urbanic.sk, tel. č.: +421 944 223 807Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a rekla-mačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobec-ných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu pro-stredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmien-ky.
Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a oboznámil sa s ich znením a v plnom rozsahu s nimi súhlasil.
Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho, rovnako spolu s reklamačným poriadkom doručené v emaily potvrdzujúcom objednávku.
5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľ-ných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 22.10. 2020


VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY(vyplnte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)Komu: 2M Partners s.r.o. so sídlom Priedhorie 524, 018 22 Pružina
Office: Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica
e-mail: info@urbanic.sk
telefón: + 421 944 223 807
(predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo alebo e-mailovú adresu):
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmlu-vy o poskytnutí tejto služby* .........................
Dátum objednania/dátum prijatia* ………………………
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………………
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ……………………….
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ……………….
Dátum ……………...


* Nehodiace sa prečiarknite.